Jednání před nástupem

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby, uzavření smlouvy

Jednání se zájemcem o službu je velmi důležitou fází pro poskytování služby. Zájemce dostane srozumitelné a jasné informace o službě, na jejichž základě se sám svobodně rozhodne,          zda právě domov pro seniory je služba, která plně odpovídá jeho potřebám a představám. Zároveň poskytovatel služby zjišťuje od zájemce jeho přání, cíle a potřeby a vyhodnocuje,      zda je možné je zajistit v rámci sociální služby domova pro seniory.

Informace pro zájemce zajišťuje sociální pracovník Domova, který v případě potřeby může      do tohoto procesu zapojit i zástupce ostatních profesí – vedoucí sociálních úseků jednotlivých budov Domova nebo ředitelku Domova. Sociální pracovník má přehled o konkrétních podmínkách poskytování služby, její kapacitě, možnostech a praxi.

Zájemce o službu nebo rodinný příslušník si vyzvedne u sociálního pracovníka „Žádost              o poskytnutí pobytové sociální služby v Charitním domově Moravec“, žádost je možné získat       i na internetových stránkách Domova: www.charitamoravec.cz. Vyplněnou žádost včetně „Vyjádření registrujícího praktického nebo ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu“ odešle      nebo doručí do Domova. Žádost o přijetí je nutné podat písemně.

Pokud zájemce spadá do cílové skupiny, je následně žádost elektronicky zpracována                a zařazena do Evidence žadatelů o službu, neboť nebylo možné z kapacitních důvodů uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby. Žadateli je pak zaslán informační dopis oznamující zařazení do Evidence žadatelů o službu.

Po uvolnění kapacity je s žadatelem dohodnuto sociální šetření v místě jeho bydliště            nebo v místě, kde se v současné době nachází. Sociálního šetření může být přítomen                na žádost žadatele rodinný příslušník, popř. jiná určená osoba. Při sociálním šetření jsou žadateli podány srozumitelnou formou důležité informace, zodpovězeny všechny dotazy související s poskytováním sociální služby. Následně je dohodnuto datum nástupu                    do Charitního domova Moravec.

Nejpozději v den nástupu žadatel uzavírá s Domovem Smlouvu o poskytnutí sociální služby    dle § 91 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva upravuje náležitosti poskytované služby, její průběh, místo, cenu atd.            
Společně s klientem je sestaven Individuální plán poskytování sociálních služeb. Jednání          o uzavření Smlouvy probíhá s žadatelem, v případě nepříznivého zdravotního stavu v jeho přítomnosti za spolupráce zákonných zástupců,  rodinných příslušníků či jiné blízké osoby, kterou si žadatel zvolil. Žadatel je seznámen se zněním Smlouvy a výší úhrad za poskytované služby, Smlouva je hlasitě přečtena, podrobně vysvětlena, vyhotovení může být poskytnuto      ve větším formátu písma, návrh Smlouvy může být předán předem při jednání se zájemcem, jsou vysvětlena vnitřní pravidla, je seznámen s přílohami Smlouvy (Domovní řád, výše úhrady ošetřovného, nabídka fakultativních služeb, postup pro podávání stížností).

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování služby pouze pokud:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby,
  • jestliže zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • žadatel nespadá do vymezené cílové skupiny, pro kterou je sociální služba určena.

Žadateli, jehož žádost není možné uspokojit, je zaslán informační dopis s odůvodněním,        proč není možné žádosti vyhovět.

Smlouvu podepisuje žadatel, který se stává klientem Domova.

Moravec 53
592 54
Nahoru