Doplňkové služby a poradenství

Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů

Tuto službu zprostředkovávají vedoucí sociálních úseků jednotlivých budov Domova. Jedná se především o pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování služeb právníka, notáře apod.

V rámci této služby nabízíme pomoc i při nákupu klientovi, popřípadě jeho zprostředkování, zajištění služeb pošty, podpora v hospodaření s finančními prostředky apod.


Základní sociální poradenství

Sociální pracovník a vedoucí sociálních úseků jednotlivých budov Domova poskytují zájemcům o poskytnutí služby i klientům Domova základní sociální poradenství, pomoc v jednání a vyřizování jejich záležitostí a potřeb.


Fakultativní činnosti

Tyto služby jsou placené klientem nad rámec jednorázové měsíční platby za pobyt a stravu (např. doprava charitním automobilem, kopírování dokumentů). Dále je nabízeno zprostředkování kadeřnických a pedikérských služeb dle ceníku externího dodavatele služby. Služby jsou klientům zpoplatněny podle zvláštního ceníku (ceník je součástí Domovního řádu).

V Domově poskytujeme i ubytování pro návštěvy klientů, platba za ubytování činí dle platné Směrnice České katolické charity 462,- Kč na osobu a den (cena od 1.1.2023).


Výplata důchodu

Klient si může ponechat způsob přebírání důchodu tak, jak byl zvyklý (poštovní poukázkou, na účet) nebo může využít tzv. hromadného seznamu ČSSZ (důchod je poté splatný vždy k 15.dni v měsíci přímo na účet Domova).


Pobyt mimo Charitní domov Moravec

Klienti mohou Domov opustit kdykoliv. Za plánovaný a předem nahlášený pobyt mimo Domov náleží klientovi vratka za neodebranou stravu a poměrná část příspěvku na péči - viz. Domovní řád.

Plánovaný pobyt mimo Domov hlásí klient nejméně jeden den dopředu vedoucímu sociálního úseku příslušné budovy Domova, popř. pracovníkům přímé péče.