Doplňkové služby a poradenství

Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů

Tuto službu zprostředkovávají vedoucí sociálních úseků jednotlivých budov Domova. Jedná    se především o pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování služeb právníka, notáře apod.

V rámci této služby nabízíme pomoc i při nákupu klientovi popřípadě jeho zprostředkování, zajištění služeb pošty, podpora v hospodaření s finančními prostředky apod.

Základní sociální poradenství

Sociální pracovník a vedoucí sociálních úseků jednotlivých budov Domova poskytují zájemcům o poskytnutí služby i klientům Domova základní sociální poradenství, pomoc v jednání              a vyřizování jejich záležitostí a potřeb.

Fakultativní činnosti

Tyto služby jsou placené klientem nad rámec jednorázové měsíční platby za pobyt a stravu (např. doprava charitním automobilem, kopírování dokumentů). Dále je nabízeno zprostředkování kadeřnických a pedikérských služeb dle ceníku externího dodavatele služby. Služby jsou klientům zpoplatněny podle zvláštního ceníku (ceník je součástí Domovního řádu).

V Domově poskytujeme i ubytování pro návštěvy klientů, platba za ubytování činí dle platné Směrnice České katolické charity 348,- Kč na osobu a den. 

Výplata důchodu

Klient si může ponechat způsob přebírání důchodu tak, jak byl zvyklý (poštovní poukázkou,    na účet) nebo může využít tzv. hromadného seznamu ČSSZ (důchod je poté splatný vždy        k 15.dni v měsíci přímo na účet Domova).

Pobyt mimo Charitní domov Moravec

Klienti mohou Domov opustit kdykoliv. Za plánovaný a předem nahlášený pobyt mimo Domov náleží kĺientovi vratka za neodebranou stravu a poměrná část příspěvku na péči - viz. Domovní řád.

Plánovaný pobyt mimo Domov hlásí klient nejméně jeden den dopředu vedoucímu sociálního úseku příslušné budovy Domova, popř. pracovníkům přímé péče.

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru