Časté otázky a odpovědi

Péče v domově pro seniory

Kapacita zařízení je 83 klientů.


Co v Domově kromě ubytování a stravy nabízíte?

Poskytujeme 24hodinovou komplexní ošetřovatelskou péči, kterou daný klient potřebuje – veškerá péče je přizpůsobena individuálně potřebám každého jednotlivého klienta. Snažíme se podporovat a rozvíjet schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. I u klientů, kteří jsou v důsledku svého zdravotního stavu odkázáni na lůžko, podporujeme, aby měli možnost čas trávit i mimo něj. Klientům je poskytována ošetřovatelská rehabilitace, mohou se účastnit aktivizačních programů či společenských akcí.

Jaké aktivity nabízíte?

Nabízíme širokou škálu aktivit, které může každý klient po nástupu do Domova vyzkoušet a poté se rozhodnout, zda a které chce pravidelně navštěvovat. Jedná se o aktivity buď individuálně cílené „přímo na míru“ danému klientovi, kde je aktivizace přizpůsobena jeho konkrétním potřebám, přáním a možnostem (rukodělné činnosti, četba, hraní her aj.) nebo společné činnosti a různá společenská setkání. Nechybí ani např. individuální ošetřovatelská rehabilitace.

Do Domova dochází i dobrovolníci, kteří věnují svůj čas ve prospěch aktivizačních činností pro klienty Domova (pravidelně probíhá např. přednášková činnost pro klienty).

V Domově je klientům kdispozici duchovní péče - kněží nabízí duchovní podporu těm, kdo o ni mají zájem, kdo ji potřebují. Prostřednictvím společných modliteb, slavením svátostí je podporován duchovní život klientů a jeho aktivní prožívání.

Probíhá v Domově rehabilitace?

Po nástupu nového klienta do Domova je provedeno posouzení jeho stavu lékařem, který na základě toho určí, jaký způsob ošetřovatelské rehabilitace je pro klienta vhodný. O tomto doporučení jsou klient, případně jeho rodina, informováni. Ošetřovatelská rehabilitace probíhá pod dohledem všeobecných sester, ty předávají pokyny pečovatelům, jak často a které rehabilitační úkony mají u daného klienta zajišťovat (jedná se zejména o vhodné polohování v lůžku, nácvik sedu na lůžku, přesun na invalidní vozík, popř. sed v polohovacím geriatrickém křesle, nácvik stoje a chůze, nácvik správného užívání kompenzačních pomůcek pro mobilitu apod).

K čemu slouží nutriční péče?

Kvalitní výživa je nedílnou součástí komplexní péče o lidské zdraví. V péči o klienty Charitního domova Moravec jí věnujeme zvláštní pozornost. Správně načasovaná nutriční podpora může totiž významně pomoci v udržení kvality života a soběstačnosti. Předchází rozvoji komplikací mnohých onemocnění, podílí se na úspěšné léčbě a hojení, pokud již nastává situace, kdy se zdravotní stav člověka zhoršuje. Mezi konkrétní činnosti nutričního terapeuta patří konzultování jídelního lístku pro klienty Domova s ohledem na sledování stavu výživy, zajištění dietního stravování, upravování konzistence stravy apod.

Jak je to s pomůckami (např. inkontinenční pomůcky)? Dostaneme je, nebo si je musíme zajistit sami?

Inkontinenční pomůcky zajišťuje vedoucí zdravotního úseku, která zjistí potřebu daného klienta a spotřebu těchto pomůcek a zajistí jejich dostatečné množství na každý měsíc. Zdravotní pojišťovna částečně hradí určitý počet pomůcek (např. plenkových kalhotek), do plné výše úhrady je stanovena finanční spoluúčast klienta. Pokud dané množství předepsaných pomůcek nestačí, další v plné výši hradí již klient sám.


Přijímání klienta

Jaká je čekací doba na pobyt v Domově?

Čekací doba na pobyt se nyní pohybuje v horizontu několika měsíců až 2 let. Pořadí žadatelů není určeno datem podání jejich žádosti, ale zejména jejich potřebností a vhodností aktuálně volného lůžka.

Kdy probíhá sociální šetření v rodině klienta? Jaká je praxe, když se uvolní nějaké místo?

Sociální šetření provádí sociální pracovník v okamžiku, kdy se v Domově uvolní lůžko. Nejprve je z evidovaných žádostí vytipován vhodný kandidát – zejména se posuzuje potřebnost daného žadatele a jeho zdravotní stav. Poté je domluveno s daným žadatelem a jeho rodinou sociální šetření v aktuálním místě pobytu. Při sociálním šetření jsou zrekapitulovány informace uvedené v žádosti a zjištěny další potřebné informace. Na základě provedeného sociálního šetření je pak rozhodnuto, zda volné lůžko je pro daného žadatele vhodné či nikoliv.

Musí být trvalé bydliště žadatele v blízkém okolí Domova?

Trvalé bydliště žadatele pro nás není rozhodující, může být kdekoliv v České republice či v zahraničí. Komunikace s klienty v rámci jejich pobytu ze strany pečovatelského a zdravotního personálu probíhá pouze v českém jazyce.

V případě, že daný žadatel pobývá ve velké vzdálenosti od Domova, je věcí další domluvy, jakým způsobem bude provedeno sociální šetření (zda osobně či telefonicky).

Urychlí mé přijetí, pokud má klient nebo někdo z rodiny osobní vazby s Domovem (příbuzný, bývalý zaměstnanec, dobrovolník apod.)?

Velmi nás těší, jestli Vy sami nebo Vaši blízcí jsou spjati s Charitním domovem Moravec. Při posuzování žádosti o pobyt bude Vaší žádosti věnována stejná péče jako všem ostatním žádostem.

Na jakém místě v pořadníku jsme?

Každá žádost je posuzována individuálně dle sociální potřebnosti a zdravotního stavu žadatele. „Pořadník“ má tedy pouze orientační charakter. Z aktuálních žádostí vybíráme klienty s ohledem na složení pokojů, tak, abychom byli schopni poskytnout z naší strany co nejlepší péči. Po vyhodnocení žádosti dochází ke kontaktování klienta nebo jeho uvedené kontaktní osoby a následnému provedení sociálního šetření. Poté dochází k definitivnímu rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí klienta.

Přijímáte klienty s demencí?

Náš Domov není přímo specializovaný na péči o klienty s demencí. Vzhledem k tomu, že syndrom demence se často přidružuje k dalším nemocem stáří, pobyt takového klienta v našem Domově nevylučujeme. Nemůžeme však přijmout klienty, kteří jsou dezorientovaní v prostoru a schopni samostatné chůze, neboť naše oddělení jsou otevřená a nejsme schopni takovému klientovi zajistit potřebné bezpečné prostředí- např. zabránit nechtěnému odchodu klienta z areálu Domova. Rovněž nemůžeme přijmout klienty, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu. Možnost přijetí klienta s demencí posuzujeme vždy individuálně.

Přijímáte klienty upoutané na lůžko?

Domov zajišťuje péči rovněž o osoby plně odkázané na pomoc druhé osoby, pokud je jejich zdravotní stav stabilizovaný.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávkou vpodobě finančního příspěvku náležejícího osobám, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiné osoby a je určen na úhradu nákladů na péči (sociální službě, ale i rodině či jiné fyzické osobě, která o potřebného pečuje). Příspěvek na péči se vyplácí ve 4 stupních, podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá. Příspěvek na péči za daného klienta náleží Charitnímu domovu Moravec dle Zákona o sociálních službách, protože zajišťuje jeho 24 hodinovou péči.

Žádost o příspěvek na péči se podává na Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. V případě, že budete potřebovat poradit v této oblasti, můžete se obrátit také na sociálního pracovníka Domova.

Lze žádat o pobyt ve Vašem Domově, když žadatel nemá přiznaný příspěvek na péči?

V případě, že mají žadatelé přiznán nižší nebo žádný příspěvek na péči, je přijetí do Domova věcí individuální dohody. Sociální pracovník pak u těchto klientů podává žádost o příspěvek na péči, případně u žadatelů doporučí rodině o příspěvek na péči požádat.


Ubytování

Kolik klientů je na pokoji?

K dispozici jsou klientům jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Z prostorových důvodů nejsou součástí pokojů sociální zařízení (bezbariérové koupelny s toaletami), ty se nacházejí na chodbách Domova. Dvoulůžkové pokoje mají pro zachování intimity u lůžka k dispozici závěsy.

Můžeme si vybrat, jaký chceme pokoj?

V žádosti o pobyt v Domově je možné uvést preferenci daného typu pokoje. Ve chvíli, kdy se uvolní lůžko, je nabídnuto danému žadateli. Dle přání zájemce může být domluvena schůzka, na které je konkrétní pokoj a volné lůžko ukázáno. Na základě toho se může žadatel či jeho rodina rozhodnout, zda se jim daný pokoj líbí či nikoliv. Odmítnutí volného lůžka neznamená vyřazení žádosti z řad žadatelů.

Když chci jednolůžkový pokoj, jak jej získám?

Jednolůžkový pokoj lze získat v případě, že je aktuálně volný a je kladně zhodnocena vhodnost volného lůžka pro konkrétního žadatele. Vhodnost volného lůžka je posuzována na základě žádosti a provedeného sociálního šetření (osobní návštěvy v místě aktuálního pobytu žadatele).

Pokud chce klient v průběhu svého pobytu v Domově změnit typ pokoje (z dvoulůžkového na jednolůžkový), podá žádost k vedoucímu sociálního úseku příslušné budovy Domova. Když se jednolůžkový pokoj uvolní, je nabídnutý zájemci dle pořadí, v jakém o pokoj žádal.

Jak je vybavený pokoj? Co si můžu vzít ze svého domova?

Každý klient má k dispozici polohovací lůžko se signalizačním zařízením pro případ potřeby přivolání pomoci, rozkládací mobilní jídelní a noční stolek, šatní skříň a poličku. Podporujeme to, aby si každý klient přinesl své osobní věci, na které je zvyklý a které má rád – např. fotografie, obrázky, oblíbený hrnek, oblíbené povlečení, přehoz na postel, stolek, komodu apod. Vše s ohledem na velikost daného prostoru.

Je na pokoji televize?

Televize je ve společenské místnosti Domova. Na pokoj si může každý klient přinést televizi svoji. V případě vícelůžkových pokojů je potřeba mít k dispozici také sluchátka, aby nebyl rušen spolubydlící.


Personál

Jaký personál tady pracuje? Je to zdravotnický personál nebo jen pečovatelé bez speciálního vzdělání? V jakém počtu?

V Domově pracují jak zdravotničtí pracovníci – všeobecné sestry, tak i pracovníci se sociálním vzděláním: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách - pečovatelé, sociální asistenti. Všichni jsou plně kvalifikováni pro práci dle jejich zaměření. Zajišťují 24 hodinovou péči o klienty.

Celkově péči zajišťují 3 sociální pracovníci, 8 všeobecných sester, 35 pracovníků v sociálních službách a 3 sociální asistenti.

Je v Domově přes noc zdravotní sestřička? Jak je zajištěna zdravotní péče?

Zdravotní péče je klientům prostřednictvím všeobecných sester poskytována nepřetržitě, tedy i v nočních hodinách. Zdravotní péče je celkově poskytována na základě stanovení jejího rozsahu smluvním praktickým lékařem Domova, který v domově ordinuje pravidelně 2x týdně (příp. dle aktuální potřeby).