Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím vlastních plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, kteří službu poskytují v nepřetržitém provozu. Mohou tak zajistit i akutní zdravotní péči v nočních hodinách.

Pravidelnou lékařskou péči zajišťuje praktický lékař zařízení, který do Domova dochází 2x v týdnu (případně dle potřeby). Tato služba je prováděna formou návštěv na pokoji klienta nebo v prostorách ošetřovny.

Odborná vyšetření (např. psychiatrická) jsou prováděna externími specialisty 1x měsíčně. Domov zajišťuje na základě ordinace lékaře klientům i dovoz léků z lékárny.


Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči v Domově zajišťuje kvalifikovaný personál pracující rovněž v nepřetržitém provozu. Pracovníci se soustavně vzdělávají. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: podávání a porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu; mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; oblékání, obouvání; orientace v přirozeném prostředí aj.

Dále se v rámci ošetřovatelské péče napomáhá při úkonech, které není klient schopen zvládnout,jako např. obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nákupy jsou zajištěny dle přání klienta v kantýně v Domově, případně v obchodech v nejbližším okolí Domova), běžný úklid v domácnosti a další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Schopnost zvládat uvedené úkony je stanovena stupněm závislosti.

V Domově je klientům poskytována ošetřovatelská rehabilitace směřující k obnovení nebo zlepšení motoriky, k udržení dosavadních funkcí pohybové soustavy nebo ke zpomalení progrese v souvislosti s úbytkem fyzických schopností klienta. Je prováděn nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami - jako např. holemi, chodítky, invalidními vozíky atd. Pasivně je ošetřovatelská rehabilitace u imobilního klienta prováděna vhodným polohováním k zabránění vzniku nežádoucích tělesných změn (deformit, dekubitů a omezení hybnosti kloubů). Jednotlivé kroky ošetřovatelské rehabilitace provádí pracovníci přímé péče po konzultaci a pod dohledem všeobecné sestry.