Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím vlastních plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, kteří službu poskytují v nepřetržitém provozu. Mohou tak zajistit i akutní zdravotní péči v nočních hodinách.

Pravidelnou lékařskou péči zajišťuje praktický lékař zařízení, který do Domova dochází 2x        v týdnu (případně dle potřeby). Tato služba je prováděna formou návštěv na pokoji klienta        nebo v prostorách ošetřovny.

Odborná vyšetření (např. psychiatrická) jsou prováděna externími specialisty 1x měsíčně. Domov zajišťuje na základě ordinace lékaře klientům i dovoz léků z lékárny.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči v Domově zajišťuje kvalifikovaný personál pracující rovněž                        v nepřetržitém provozu. Pracovníci se soustavně vzdělávají. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: podávání a porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu; mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; oblékání, obouvání; orientace v přirozeném prostředí aj.

Dále se v rámci ošetřovatelské péče napomáhá při úkonech, které není klient schopen zvládnout,jako např. obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nákupy - jsou zajištěny dle přání klienta                v kantýně v Domově, případně v obchodech v nejbližším okolí Domova), běžný úklid                 v domácnosti a další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Schopnost zvládat uvedené úkony je stanovena stupněm závislosti.

BAZÁLNÍ STIMULACE®

V Domově pracujeme s konceptem Bazální stimulace®. Koncept bazální stimulace nabízí klientům v jejich nelehké situaci individuální a osobní ošetřovatelskou péči, jejímž smyslem      je zohledňování životních zvyklostí a vytváření příjemného okolního prostředí - co nejvíce přibližujícího domov.

Ošetřující personál Charitního domova Moravec poskytuje bazálně stimulující péči klientům, kteří jsou převážně nebo zcela závislí na pomoci druhých. Při poskytování péče si velmi váží spolupráce s rodinnými příslušníky a ostatními blízkými klientů. Bez jejich pomoci by byla ošetřovatelská péče v tomto konceptu málo efektivní. Proto jsme připravili příručku, která je určená všem, kteří chtějí podpořit své blízké v jejich situaci. V příručce jsou uvedeny praktické rady a instrukce, které by měly přispět ke snadnějšímu porozumění uvedené problematice          a spolupráci s ošetřujícím personálem Domova. Příručka je k dispozici u vedoucích sociálních úseků jednotlivých budov Domova.

pdfCertifikát Bazální stimulace® 

jpg    Příručka pro osoby blízké našich klientů ošetřovaných v konceptu Bazální stimulace 

 

Rehabilitační péče

V Domově je klientům poskytována ošetřovatelská rehabilitace směřující k obnovení            nebo zlepšení motoriky, k udržení dosavadních funkcí pohybové soustavy nebo ke zpomalení progrese v souvislosti s úbytkem fyzických schopností klienta. Cílem této rehabilitace               je dosažení maximální možné soběstačnosti, a tím co nejvyšší kvality života.

Rehabilitační péče je v aktivní formě realizována jako individuální cvičení s příslušnými rehabilitačními pomůckami, dále je prováděn nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami - jako např. holemi, chodítky, invalidními vozíky atd. Pasivně je ošetřovatelská rehabilitace        u imobilního klienta prováděna vhodným polohováním k zabránění vzniku nežádoucích tělesných změn (deformit, dekubitů a omezení hybnosti kloubů).

Rehabilitace je v Domově zajišťována na základě doporučení ošetřujícího lékaře klienta.

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru