Kdo tvoří tým

Pracovní tým zajišťující přímou péči o klienta v Domově (kdo tým tvoří, co dělá…)

Usilujeme o to, aby naši klienti měli zajištěnou péči přesně odpovídající svým potřebám.          O seniory se stará tým odborníků a proškolených pracovníků různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou klienta. Díky nim poskytujeme kvalitní                    a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů.

Sociální pracovníci

Jsou průvodci klienta i jeho blízkých od okamžiku prvního kontaktu s Domovem – poskytují informace zájemcům o službu, reagují na telefonické a emailové dotazy v souvislosti s možným poskytnutím služby, spravují evidenci žádostí, aktualizují pořadník čekatelů. Vedou potřebnou dokumentaci v průběhu pobytu klienta v Domově, jsou podporou a poradci ve všech situacích, kterými klient i jeho blízcí za tu dobu prochází, až do samého ukončení pobytu. Rovněž pomáhají v kontaktech se státní správou a dalšími úřady. Spravují platby a úhrady klientů,        v případě zasílání důchodu prostřednictvím tzv. hromadného seznamu ČSSZ zajišťují výplatu důchodů. Spravují finance klienta uložené v depozitu. V týmu hrají nezastupitelnou roli             při nastavení odpovídající péče tak, aby zachovávala lidskou důstojnost a nezávislost  každého z klientů s ohledem na možnosti poskytované služby.

Všeobecné sestry

Jsou odpovědné za péči o zdraví klientů - poskytují komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči dle zdravotního stavu klienta a doporučení praktického lékaře i odborných lékařů. Sestry zajišťují výdej léků, jejich podávání klientovi, ošetřování akutních i chronických ran, sledování    a řešení zdravotního stavu klienta. Pod jejich dohledem je zajišťována ošetřovatelská rehabilitace. V otázkách péče o zdraví se na jejich pomoc obrací ostatní členové týmu.

Pracovníci v sociálních službách (pečovatelé)

Pracovníci v sociálních službách pečují o všechny běžné každodenní potřeby klientů, pomáhají jim s činnostmi, které již sami zvládnout nemohou. Snaží se klienta v rámci svých možností motivovat k samostatnosti, je-li však potřeba, pomohou s oblékáním, hygienou i s podáváním stravy. Provádí ošetřovatelskou rehabilitaci - soustředí se především na udržení maximální možné kondice klienta, zlepšení jeho fyzického a s tím souvisejícího i psychického stavu. Rehabilitaci provádí individuálně (nějčastěji se jedná o nácvik sedu,  stoje, přesunu z lůžka,      na invalidní vozík aj. a nácvik užití vhodné kompenzační pomůcky). U imobilních klientů dbají na jejich správné polohování jako prevenci nežádoucích tělesných změn. Jsou klíčovými pracovníky klientů.

Sociální asistenti

Sociální asistenti se věnují individuálním nácvikům podpory klientů pro zachovávání jejich soběstačnosti. Pomáhají s vyplněním jejich volného času. Klienti mohou využít nabídky individuálních i skupinových aktivizačních programů (např. trénování paměti, poslouchání hudby, vzpomínání a vyprávění si o časech minulých, pečení, rukodělné činnosti, kreativní dílny, setkávání ve skupinkách, na kulturních akcích atd.) Sociální asistenti rovněž doprovází klienta v prostředí Domova i na cesty mimo něj, pokud je třeba.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je odborníkem v oblasti výživy. Podílí se na sestavování jídelníčku, hlídá vyváženost stravy a potřebné dietní úpravy. Stará se o složení stravy i její konzistenci, příjem všech potřebných živin, a to i dalšími způsoby, než klasickou stravou, pokud je to třeba      (např. nutridrinky, výživa sondou PEG aj.).

Externí spolupracovníci:

Lékaři

Úlohou lékaře je ve spolupráci s klientem sestavovat plán lékařské a ošetřovatelské péče v závislosti na vývoji onemocnění daného člověka. Lékař předepisuje klientům potřebné léky      a pomůcky. Do Domova dochází pravidelně praktický lékař a psychiatr, rovněž probíhá spolupráce s paliatrem. Všichni lékaři, včetně dalších odborných lékařů, jsou externisté.      Pokud nemohou navštívit klienta přímo v Domově, uskuteční se doprava klienta k lékaři,            a to i s možným doprovodem pracovníka přímé obslužné péče  Domova (nejčastěji do spádové nemocnice v Novém Městě na Moravě, příp. dalších nemocnic).

Supervizor

Supervizi, tedy kvalifikovanou pomoc a podporu, která celkově pomáhá k rozvoji organizace      a jejíž užitečnost v pomáhající profesi lze mimo jiné spatřovat v předcházení syndromu vyhoření pracovníků poskytujících péči, v Domově zajišťuje supervizor Mgr. Jan Kostečka, který poskytuje supervizi manažerskému týmu Domova. 

Dobrovolníci

Dobrovolníci věnují svůj čas ve prospěch aktivizačních činností pro klienty Domova. Podílí se např. na přednáškové činnosti klientům nebo přichází s klienty posedět a popovídat si, případně pomoci s péčí. Jejich působení napomáhá příjemnému a kvalitnímu trávení volného času klientů při pobytu v Domově.

Kněží

Kněží nabízí duchovní podporu těm, kdo o ni mají zájem, kdo ji potřebují. Nabízí klientům osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, společnou modlitbu, slavení svátostí. Duchovní život a jeho aktivní prožívání záleží na každém jednotlivém člověku, v Domově je klientům k dispozici na základě jejich osobního rozhodnutí.

Moravec 53
592 54
Nahoru