Naše poslání, cíle a zásady

Cíle Charitního domova Moravec:

  1. Podpora klientů v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti.
  2. Podpora kontaktů s rodinou a blízkými osobami klienta.
  3. Podpora spolupráce s rodinou a osobami blízkými klienta.
  4. Vytvořit podmínky pro důstojné završení života podle přání klienta.

Zásady poskytování služby v Domově:

Za účelem dosažení stanovených cílů se uplatňují zejména tyto zásady:

Důstojnost - dodržujeme práva klientů, respektujeme hodnoty a důstojnost každé lidské bytosti a životního postoje klientů k různým oblastem života. V přístupu ke klientovi vycházíme z Listiny základních práv a svobod a z Etického kodexu zaměstnanců České katolické charity, který je pro každého zaměstnance závazný.

Respekt - při poskytování služeb respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a služby poskytujeme formou nabídky.

Individuální přístup - ke každému klientovi přistupujeme podle jeho přání a potřeb. S klientem individuálně plánujeme tak, aby poskytovaná služba směřovala k rozvoji kvality jeho života.

Podpora - soběstačnost klientů je podporována poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb, přání a zdravotního stavu. Naši snahou je rozvíjet, podporovat soběstačnost stálým zapojováním klientů do běžných činností, aby nebyli na naší službě zcela závislí a zvládali dle svých schopností a zdravotního stavu péči o svou osobu v oblastech hygieny, stravování, aktivizačních činností apod.

Odbornost - poskytujeme bezpečné a odborné služby, všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady pro svou pracovní pozici a celoživotně se vzdělávají.

Spolupráce s rodinou - vycházíme z faktu, že rodina a blízcí lidé klientů Domova jsou pro poskytování sociální služby důležitými partnery. Podporujeme kontakty klientů s jejich rodinami, blízkými a přáteli, zachováváme přirozené vztahy, zvyky a zájmy dle možností a přání klientů.

Pokud Vás Domov zaujal, přijměte od nás pozvání na prohlídku Domova, která je možná, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Úřední doba:
Po - Pá od 8,00 do 14,00 (po domluvě lze i v jinou dobu či den)