Pro koho je služba určená

Služba je určena seniorům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím od 65 let věku:

  • kteří z důvodu svého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou zůstat          v domácím prostředí sami, ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb,
  • kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách,
  • kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči,
  • kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu

Na zařazení seniora do cílové skupiny nemá vliv místo jeho trvalého bydliště (spádová oblast).

Služba není určena:

  • osobám mladším 65 let,
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou přítomnost lékaře nebo umístění                  ve zdravotnickém zařízení (např. léčba infuzemi, transfuzemi,...),
  • osobám s infekčním onemocněním (typu aktivní TBC apod.),
  • osobám s duševní poruchou (např. demence, psychózy, zneužívání omamných látek,...),    při níž mohou ohrozit sebe i druhé, nebo které svým chováním mohou závažným způsobem narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
  • osobám, které by svým umístěním v Domově řešili pouze rodinnou či bytovou situaci
Moravec 53
592 54
Nahoru