Podávání stížností

Klienti Charitního domova Moravec, popř. i jiné osoby, mají možnost stěžovat si nebo podávat jakékoliv podněty, připomínky na kvalitu či způsob poskytování registrované sociální služby - domov pro seniory, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

Každý podnět, připomínka nebo stížnost je pro nás důležitou informací a jednou z možností, jak zlepšit kvalitu našich služeb.

Kdo může podat podnět, připomínku nebo stížnost

 • K podání stížnosti je oprávněn kdokoli, nejen klient Domova, ale jakýkoliv občan, který tak bude činit v zájmu klienta (zákonný zástupce, rodinný příslušník, aj.).
 • Klienti mají možnost obrátit se stížnostmi rovněž na své klíčové pracovníky nebo zaměstnance, kterým důvěřují, ti danou stížnost předávají (tlumočí) ředitelce Domova.

Ke komu lze podat stížnost

 • všem zaměstnancům Charitního domova Moravec

Způsoby podání stížnosti

 • ústním či písemným vzkazem přes kteréhokoliv pracovníka Domova, včetně ředitelky Domova
 • písemná i ústní stížnost může být podána i anonymním způsobem
 • telefonicky na čísle: 566 809 102 nebo 604 999 275 u ředitelky Domova: Mgr. Petry Řezáčové, Ph.D.
 • dopisem na adresu: Moravec 53, 592 54 Moravec
 • prostřednictvím e-mailové adresy: rezacova@charitamoravec.cz
 • při osobním setkání s ředitelkou Domova

Písemné stížnosti lze také podat prostřednictvím schránky, která je umístěna na:

 • Hlavní budově - v 1. patře u výtahu
 • Louisině domě - v přízemí u výtahu
 • Novostavbě      - v přízemí u výtahu

Schránka je zřetelně označena a jsou u ní volně k dispozici psací potřeby, předtištěné "Formuláře k podání písemných stížností‟. Není to ale podmínkou, stížnost může být podaná na jakémkoliv listu papíru.

Evidence a vyřízení stížností

Evidencí, zaznamenáváním a vyřizováním stížností je pověřena ředitelka Domova (v případě její nepřítomnosti její zástupce).

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní ode dne jejího zaevidování. Z vážných důvodů je možné tuto lhůtu nedodržet. V případě nedodržení stanovené lhůty je třeba stěžovatele informovat o důvodech nedodržení lhůty.

Stížnost podaná na ředitelku Domova

Jde-li o stížnost na ředitelku Domova, pak tuto stížnost ředitelka Charitního domova Moravec neřeší, pouze stěžovateli písemně odpoví, jaký bude další postup a předá tuto stížnost k vyřízení řediteli ČKCH.

Řešení anonymní stížnosti

V případě anonymního podání stížnosti je vyrozumění zveřejněno v prostoru nad schránkou na stížnosti, do které byla stížnost vložena. Odpověď se vyvěsí na dobu 7 dnů. Do Formuláře k podání stížnosti se uvede datum vyvěšení a datum sejmutí.

Možnost odvolání

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti nelze uplatnit odvolání, ale lze uplatnit stížnost u výše nadřízených orgánů, tj. u zřizovatele nebo u institucí, které se zabývají ochranou lidských práv:

 • Ředitel České katolické charity: Ing. Jaroslav Dufek, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel.: 603 492 490, email: jaroslav.dufek@charita.cz
 • Česká biskupská konference - zřizovatel České katolické charity: místopředseda České biskupské konference - arcibiskup Mons. Jan Graubner, Thákurova 676/3, Praha 6 - Dejvice, tel.: 220 181 421, email: sekretariat CBK@cirkev.cz
 • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, email: podatelna@ochrance.cz
 • Zlatá linka seniorů, tel. 800 200 007- bezplatná linka

Stěžovatel při postoupení stížnosti vyšší instanci je povinen přiložit všechny doklady a též kopii písemné odpovědi nižší instance.

Formulář k podání písemné stížnosti