Informace o službě

Informace o službě

Kdo tvoří tým

Pracovní tým zajišťující přímou péči o klienta v Domově (kdo tým tvoří, co dělá…)

Usilujeme o to, aby naši klienti měli zajištěnou péči přesně odpovídající svým potřebám.          O seniory se stará tým odborníků a proškolených pracovníků různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou klienta. Díky nim poskytujeme kvalitní                    a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů.

Sociální pracovníci

Jsou průvodci klienta i jeho blízkých od okamžiku prvního kontaktu s Domovem – poskytují informace zájemcům o službu, reagují na telefonické a emailové dotazy v souvislosti s možným poskytnutím služby, spravují evidenci žádostí, aktualizují pořadník čekatelů. Vedou potřebnou dokumentaci v průběhu pobytu klienta v Domově, jsou podporou a poradci ve všech situacích, kterými klient i jeho blízcí za tu dobu prochází, až do samého ukončení pobytu. Rovněž pomáhají v kontaktech se státní správou a dalšími úřady. Spravují platby a úhrady klientů,        v případě zasílání důchodu prostřednictvím tzv. hromadného seznamu ČSSZ zajišťují výplatu důchodů. Spravují finance klienta uložené v depozitu. V týmu hrají nezastupitelnou roli             při nastavení odpovídající péče tak, aby zachovávala lidskou důstojnost a nezávislost  každého z klientů s ohledem na možnosti poskytované služby.

Všeobecné sestry

Jsou odpovědné za péči o zdraví klientů - poskytují komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči dle zdravotního stavu klienta a doporučení praktického lékaře i odborných lékařů. Sestry zajišťují výdej léků, jejich podávání klientovi, ošetřování akutních i chronických ran, sledování    a řešení zdravotního stavu klienta. Pod jejich dohledem je zajišťována ošetřovatelská rehabilitace. V otázkách péče o zdraví se na jejich pomoc obrací ostatní členové týmu.

Pracovníci v sociálních službách (pečovatelé)

Pracovníci v sociálních službách pečují o všechny běžné každodenní potřeby klientů, pomáhají jim s činnostmi, které již sami zvládnout nemohou. Snaží se klienta v rámci svých možností motivovat k samostatnosti, je-li však potřeba, pomohou s oblékáním, hygienou i s podáváním stravy. Provádí ošetřovatelskou rehabilitaci - soustředí se především na udržení maximální možné kondice klienta, zlepšení jeho fyzického a s tím souvisejícího i psychického stavu. Rehabilitaci provádí individuálně (nějčastěji se jedná o nácvik sedu,  stoje, přesunu z lůžka,      na invalidní vozík aj. a nácvik užití vhodné kompenzační pomůcky). U imobilních klientů dbají na jejich správné polohování jako prevenci nežádoucích tělesných změn. Jsou klíčovými pracovníky klientů.

Sociální asistenti

Sociální asistenti se věnují individuálním nácvikům podpory klientů pro zachovávání jejich soběstačnosti. Pomáhají s vyplněním jejich volného času. Klienti mohou využít nabídky individuálních i skupinových aktivizačních programů (např. trénování paměti, poslouchání hudby, vzpomínání a vyprávění si o časech minulých, pečení, rukodělné činnosti, kreativní dílny, setkávání ve skupinkách, na kulturních akcích atd.) Sociální asistenti rovněž doprovází klienta v prostředí Domova i na cesty mimo něj, pokud je třeba.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je odborníkem v oblasti výživy. Podílí se na sestavování jídelníčku, hlídá vyváženost stravy a potřebné dietní úpravy. Stará se o složení stravy i její konzistenci, příjem všech potřebných živin, a to i dalšími způsoby, než klasickou stravou, pokud je to třeba      (např. nutridrinky, výživa sondou PEG aj.).

Externí spolupracovníci:

Lékaři

Úlohou lékaře je ve spolupráci s klientem sestavovat plán lékařské a ošetřovatelské péče v závislosti na vývoji onemocnění daného člověka. Lékař předepisuje klientům potřebné léky      a pomůcky. Do Domova dochází pravidelně praktický lékař a psychiatr, rovněž probíhá spolupráce s paliatrem. Všichni lékaři, včetně dalších odborných lékařů, jsou externisté.      Pokud nemohou navštívit klienta přímo v Domově, uskuteční se doprava klienta k lékaři,            a to i s možným doprovodem pracovníka přímé obslužné péče  Domova (nejčastěji do spádové nemocnice v Novém Městě na Moravě, příp. dalších nemocnic).

Supervizor

Supervizi, tedy kvalifikovanou pomoc a podporu, která celkově pomáhá k rozvoji organizace      a jejíž užitečnost v pomáhající profesi lze mimo jiné spatřovat v předcházení syndromu vyhoření pracovníků poskytujících péči, v Domově zajišťuje supervizor Mgr. Jan Kostečka, který poskytuje supervizi manažerskému týmu Domova. 

Dobrovolníci

Dobrovolníci věnují svůj čas ve prospěch aktivizačních činností pro klienty Domova. Podílí se např. na přednáškové činnosti klientům nebo přichází s klienty posedět a popovídat si, případně pomoci s péčí. Jejich působení napomáhá příjemnému a kvalitnímu trávení volného času klientů při pobytu v Domově.

Kněží

Kněží nabízí duchovní podporu těm, kdo o ni mají zájem, kdo ji potřebují. Nabízí klientům osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, společnou modlitbu, slavení svátostí. Duchovní život a jeho aktivní prožívání záleží na každém jednotlivém člověku, v Domově je klientům k dispozici na základě jejich osobního rozhodnutí.

Kolik stojí péče

Úhrady klientů Charitního domova Moravec
platnost od 1. 4. 2022

Za poskytnutí ubytování

Typ pokoje Kč/den  Kč/měsíc
jednolůžkový  280,-  8 400,-
dvoulůžkový  265,-  7 950,-

Za poskytnutí stravy

Druh diety
Kč/den  Kč/měsíc
racionální D3 210,-  6 300,-
šetřící D2 210,-  6 300,-
diabetická D9 220,-  6 600,-
diabetická šetřící D9/2 220,-  6 600,-

 

Jednolůžkový pokoj
denní sazba za bydlení strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
280,- racionální D3  210,-  490,-  14 700,-
280,- šetřící D2  210,-  490,-  14 700,-
280,- diabetická D9  220,-  500,-  15 000,-
280,- diabetická šetřící D9/2  220,-  500,-  15 000,-
Dvoulůžkový pokoj
denní sazba za bydelní strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
 265,- racionální D3  210,-  475,-  14 250,-
 265,- šetřící D2  210,-  475,-  14 250,-
 265,- diabetická D9  220,-  485,-  14 550,-
 265,- diabetická šetřící D9/2  220,-  485,-  14 550,-

 Výše úhrad se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou       k tomuto zákonu a po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň   15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Za poskytnutí péče

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • I. stupeň         880,- Kč
 • II. stupeň     4 400,- Kč
 • III. stupeň  12 800,- Kč
 • IV. stupeň  19 200,- Kč

 

Vrácení úhrad při předem oznámené odhlášce klienta

 

Vrácení za stravu při celodenním pobytu klienta mimo Domov (celodenní odhlášení stravy)

 • Racionální D3, Šetřící D2 - celkem se vrací 130,- Kč/den
 • Diabetická D9, Diabetická šetřící D9/2 - celkem se vrací 140,- Kč/den

Vrácení 20% platby za poskytnuté ubytování

 • Jednolůžkový pokoj - vrací se 56,- Kč/den
 • Dvoulůžkový pokoj  - vrací se 53,- Kč/den

Pokud klient nemá finanční prostředky na úhradu pobytu v Domově v celé výši, vrací se mu ošetřovné pouze ve výši úhrady.

Ceník fakultativních činností v Charitním domově Moravec
Platný od 1.1.2023

Název fakultativní činnosti úkon či období cena v Kč
Doprava vozidlem poskytovatele pro soukromé účely na žádost klienta (poplatek se skládá z):
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty + náhrady za opotřebení vozidla 1 km 8,-
Doby čekání při dopravě vozidlem poskytovatele 1 hod. 296,-
Kopírování tiskovin:
Kopírování tiskovin: A4 jednostranně 1 kus 2,-
Kopírování tiskovin: A4 oboustranně 1 kus 3,-
Telefonování z pevné linky v domově:
Místní a meziměstské hovory  zdarma
Mobilní sítě v ČR  zdarma
Neveřejné sítě (972, 973, 974, 975)
Mezinárodní - okolní státy
Označování osobního prádla při příjmu: x kusů zdarma

 

 

Pro koho je služba určená

Služba je určena seniorům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím od 65 let věku:

 • kteří z důvodu svého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou zůstat          v domácím prostředí sami, ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb,
 • kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách,
 • kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči,
 • kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu

Na zařazení seniora do cílové skupiny nemá vliv místo jeho trvalého bydliště (spádová oblast).

Služba není určena:

 • osobám mladším 65 let,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou přítomnost lékaře nebo umístění                  ve zdravotnickém zařízení (např. léčba infuzemi, transfuzemi,...),
 • osobám s infekčním onemocněním (typu aktivní TBC apod.),
 • osobám s duševní poruchou (např. demence, psychózy, zneužívání omamných látek,...),    při níž mohou ohrozit sebe i druhé, nebo které svým chováním mohou závažným způsobem narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • osobám, které by svým umístěním v Domově řešili pouze rodinnou či bytovou situaci

Naše poslání, cíle a zásady

Cíle Charitního domova Moravec:

 1. Podpora klientů v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti.
 2. Podpora kontaktů s rodinou a blízkými osobami klienta.
 3. Podpora spolupráce s rodinou a osobami blízkými klienta.
 4. Vytvořit podmínky pro důstojné završení života podle přání klienta.

Zásady poskytování služby v Domově:

Za účelem dosažení stanovených cílů se uplatňují zejména tyto zásady:

Důstojnost - dodržujeme práva klientů, respektujeme hodnoty a důstojnost každé lidské bytosti a životního postoje klientů k různým oblastem života. V přístupu ke klientovi vycházíme             z Listiny základních práv a svobod a z Etického kodexu zaměstnanců České katolické charity, který je pro každého zaměstnance závazný.

Respekt - při poskytování služeb respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí              či nechtějí služby využívat a služby poskytujeme formou nabídky.

Individuální přístup - ke každému klientovi přistupujeme podle jeho přání a potřeb.                 S klientem individuálně plánujeme tak, aby poskytovaná služba směřovala k rozvoji          kvality jeho života.

Podpora - soběstačnost klientů je podporována poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb, přání a zdravotního stavu. Naši snahou je rozvíjet, podporovat soběstačnost stálým zapojováním klientů do běžných činností, aby nebyli na naší službě zcela závislí a zvládali     dle svých schopností a zdravotního stavu péči o svou osobu v oblastech hygieny, stravování, aktivizačních činností apod.

Odbornost - poskytujeme bezpečné a odborné služby, všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady pro svou pracovní pozici a celoživotně se vzdělávají.

Spolupráce s rodinou - vycházíme z faktu, že rodina a blízcí lidé klientů Domova jsou pro poskytování sociální služby důležitými partnery. Podporujeme kontakty klientů s jejich rodinami, blízkými a přáteli, zachováváme přirozené vztahy, zvyky a zájmy dle možností a přání klientů.

Pokud Vás Domov zaujal, přijměte od nás pozvání na prohlídku Domova, která je možná, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Úřední doba:
Po - Pá od 8,00 do 14,00 (po domluvě lze i v jinou dobu či den)

Moravec 53
592 54
Nahoru