Informace o službě

Informace o službě

Kdo tvoří tým

Pracovní tým zajišťující přímou péči o klienta v domově (kdo tým tvoří, co dělá…)

Usilujeme o to, aby naši klienti měli zajištěnou péči přesně odpovídající svým potřebám.          O seniory se stará tým odborníků a proškolených pracovníků různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou klienta. Díky nim poskytujeme kvalitní                    a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů.

Sociální pracovníci

Jsou průvodci klienta i jeho blízkých od okamžiku prvního kontaktu s domovem – poskytují informace zájemcům o službu, reagují na telefonické a emailové dotazy v souvislosti s možným poskytnutím služby, spravují evidenci žádostí, aktualizují pořadník čekatelů. Vedou potřebnou dokumentaci v průběhu pobytu klienta v domově, jsou podporou a poradci ve všech situacích, kterými klient i jeho blízcí za tu dobu prochází, až do samého ukončení pobytu. Rovněž pomáhají v kontaktech se státní správou a dalšími úřady. Spravují platby a úhrady klientů,        v případě zasílání důchodu prostřednictvím tzv. hromadného seznamu ČSSZ zajišťují výplatu důchodů. Spravují finance klienta uložené v depozitu. V týmu hrají nezastupitelnou roli             při nastavení odpovídající péče tak, aby zachovávala lidskou důstojnost a nezávislost  každého z klientů s ohledem na možnosti poskytované služby.

Všeobecné sestry

Jsou odpovědné za péči o zdraví klientů - poskytují komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči dle zdravotního stavu klienta a doporučení praktického lékaře i odborných lékařů. Sestry zajišťují výdej léků, jejich podávání klientovi, ošetřování akutních i chronických ran, sledování    a řešení zdravotního stavu klienta. V otázkách péče o zdraví se na jejich pomoc obrací ostatní členové týmu.

Rehabilitační sestry

Rehabilitační sestry potřebným cvičením pomáhají klientům udržovat a rozvíjet mobilitu            a soběstačnost důležitou pro jejich zařazení do denního života. Soustředí se především          na udržení maximální možné kondice klienta, zlepšení jeho fyzického stavu, zmírnění bolestí, vhodného polohování a v neposlední řadě i zlepšení psychického stavu. Rehabilitační sestry pomáhají s výběrem vhodné kompenzační pomůcky a nácvikem jejího užití. Rehabilitace         je vždy indikovaná lékařem, kdy je na základě potřeb klienta sestaven plán ošetřovatelské rehabilitace. Ta následně probíhá individuálně (většinou se jedná o nácvik sedu, stoje                a přesunu na invalidní vozík a zpět do lůžka) nebo skupinovou formou.

Pracovníci v sociálních službách (pečovatelé)

Pracovníci v sociálních službách pečují o všechny běžné každodenní potřeby klientů, pomáhají jim s činnostmi, které již sami zvládnout nemohou. Snaží se klienta v rámci svých možností motivovat k samostatnosti, je-li však potřeba, pomohou s oblékáním, hygienou i s podáváním stravy. U imobilních klientů dbají na jejich správné polohování, aby nedocházelo k otlakům. Jsou klíčovými pracovníky klientů.

Sociální asistenti

Sociální asistenti se věnují individuálním nácvikům podpory klientů pro zachovávání jejich soběstačnosti. Pomáhají s vyplněním jejich volného času. Klienti mohou využít nabídky individuálních i skupinových aktivizačních programů (např. trénování paměti, poslouchání hudby, vzpomínání a vyprávění si o časech minulých, pečení, rukodělné činnosti, kreativní dílny, setkávání ve skupinkách, na kulturních akcích atd.) Sociální asistenti rovněž doprovází klienta v prostředí domova i na cesty mimo něj, pokud je třeba.

Externí spolupracovníci:

Lékaři

Úlohou lékaře je ve spolupráci s klientem sestavovat plán lékařské a ošetřovatelské péče v závislosti na vývoji onemocnění daného člověka. Lékař předepisuje klientům potřebné léky. Do Domova dochází pravidelně praktický lékař, urolog a psychiatr. Všichni lékaři, včetně dalších odborných lékařů, jsou externisté. Pokud nemohou navštívit klienta přímo Domově, uskuteční se doprava klienta k lékaři, a to i s možným doprovodem pracovníka přímé obslužné péče v domově (nejčastěji do spádové nemocnice v Novém Městě na Moravě, příp. dalších nemocnic).

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je odborníkem v oblasti výživy. Podílí se na sestavování jídelníčku, hlídá vyváženost stravy a potřebné dietní úpravy. Stará se o složení stravy i její konzistenci, příjem všech potřebných živin, a to i dalšími způsoby, než klasickou stravou, pokud je to třeba      (např. nutridrinky, výživa sondou PEG aj.).

Dobrovolníci

Dobrovolníci věnují svůj čas ve prospěch aktivizačních činností pro klienty domova. Domov pravidelně navštěvují canisterapeuti s pejsky, další se podílí na přednáškové činnosti klientům. Jejich působení napomáhá příjemnému a kvalitnímu trávení volného času klientů při pobytu v domově.

Kněží

Kněží nabízí duchovní podporu těm, kdo o ni mají zájem, kdo ji potřebují. Nabízí klientům osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, společnou modlitbu, slavení svátostí. Duchovní život a jeho aktivní prožívání záleží na každém jednotlivém člověku, v domově je klientům k dispozici na základě jejich osobního rozhodnutí.

Kolik stojí péče

Úhrady klientů Charitního domova Moravec
platnost od 1. 1. 2019

Za poskytnutí ubytování

Typ pokoje Kč/den  Kč/měsíc
jednolůžkový  210,-  6 300,-
dvoulůžkový  198,-  5 940,-

Za poskytnutí stravy

Druh diety
Kč/den  Kč/měsíc
racionální D3 143,-  4 290,-
s omezením tuků D4 143,-  4 290,-
diabetická D9 155,-  4 650,-
diabetická s omezením tuků D9/4 155,-  4 650,-

 

Jednolůžkový pokoj
denní sazba za bydlení strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
210,- racionální D3  143,-  353,-  10 590,-
210,- s omezením tuků D4  143,-  353,-  10 590,-
210,- diabetická D9  155,-  365,-  10 950,-
210,- diabetická s omezením tuků D9/4  155,-  365,-  10 950,-
Dvoulůžkový pokoj
denní sazba za bydelní strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
 198,- racionální D3  143,-  341,-  10 230,-
 198,- s omezením tuků D4  143,-  341,-  10 230,-
 198,- diabetická D9  155,-  353-  10 590,-
 198,- diabetická s omezením tuků D9/4  155,-  353,-  10 590,-

 Výše úhrad se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou        k tomuto zákonu a po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň  15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Za poskytnutí péče

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • I. stupeň 880,- Kč
 • II. stupeň 4 400,- Kč
 • III. stupeň 8 800,- Kč
 • IV. stupeň 13 200,- Kč

 

Vrácení úhrad při předem oznámené odhlášce klienta

 

Vrácení za stravu při celodenním pobytu klienta mimo domov (celodenní odhlášení stravy)

 • Racionální D3 - celkem se vrací 73,- Kč/den
 • S omezením tuků D4 - celkem se vrací 85,- Kč/den

Vrácení 20% platby za poskytnuté ubytování

 • Jednolůžkový pokoj - vrací se 42,- Kč/den
 • Dvoulůžkový pokoj  - vrací se 40,-Kč/den

Pokud klient nemá finanční prostředky na úhradu pobytu v charitním domově v celé výši, vrací se mu ošetřovné pouze ve výši úhrady.

Cenník fakultativních činností v Charitním domově Moravec
Platný od 1.1.2019

Název fakultativní činnosti úkon či období cena v Kč
Doprava vozidlem poskytovatele pro soukromé účely na žádost klienta (poplatek se skládá z):
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty + náhrady za opotřebení vozidla 1 km 6,-
Doby čekání při dopravě vozidlem poskytovatele 1 hod. 100,-
Kopírování tiskovin:
Kopírování tiskovin: A4 jednostranně 1 kus 2,-
Kopírování tiskovin: A4 oboustranně 1 kus 3,-
Telefonování z pevné linky v domově:
Místní a meziměstské hovory 1 min. 0,80
Mobilní sítě v ČR 1 min. 1,75
Neveřejné sítě (972, 973, 974, 975) 1 min. 0,80
Mezinárodní - okolní státy 1 min. 2,14
Označování osobního prádla při příjmu: x kusů 100,-

 

 

Pro koho je služba určená

Služba je určena seniorům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím od 65 let věku:

 • kteří z důvodu svého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou zůstat           v domácím prostředí sami, ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb,
 • kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách,
 • kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči,
 • kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu.

Na zařazení seniora do cílové skupiny nemá vliv místo jeho trvalého bydliště (spádová oblast).

Služba není určena:

 • osobám mladším 65 let,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou přítomnost lékaře nebo umístění                  ve zdravotnickém zařízení (např. léčba infuzemi, transfuzemi,...),
 • osobám s infekčním onemocněním (typu aktivní TBC apod.),
 • osobám s duševní poruchou (např. demence, psychózy, zneužívání omamných látek,...),    při níž mohou ohrozit sebe i druhé, nebo které svým chováním mohou závažným způsobem narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • osobám, které by svým umístěním v charitním domově řešili pouze rodinnou či bytovou situaci.

Naše poslání, cíle a zásady

Cíle charitního domova:

 1. Podpora klientů v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti.
 2. Podpora kontaktů s rodinou a blízkými osobami klienta.
 3. Podpora spolupráce s rodinou a osobami blízkými klienta.
 4. Vytvořit podmínky pro důstojné završení života podle přání klienta.

Zásady poskytování služby v charitním domově:

Za účelem dosažení stanovených cílů se uplatňují zejména tyto zásady:

důstojnost - dodržujeme práva klientů, respektujeme hodnoty a důstojnost každé lidské bytosti a životního postoje klientů k různým oblastem života. V přístupu ke klientovi vycházíme             z Listiny základních práv a svobod a z Etického kodexu zaměstnanců České katolické charity, který je pro každého zaměstnance závazný.

respekt - při poskytování služeb respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí             či nechtějí služby využívat a služby poskytujeme formou nabídky.

individuální přístup - ke každému klientovi přistupujeme podle jeho přání a potřeb.                 S klientem individuálně plánujeme tak, aby poskytovaná služba směřovala k rozvoji kvality jeho života.

podpora - soběstačnost klientů je podporována poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb, přání a zdravotního stavu. Naši snahou je rozvíjet, podporovat soběstačnost stálým zapojováním klientů do běžných činností, aby nebyli na naší službě zcela závislí a zvládali     dle svých schopností a zdravotního stavu péči o svou osobu v oblastech hygieny, stravování, aktivizačních činností apod.

odbornost - poskytujeme bezpečné a odborné služby, všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady pro svou pracovní pozici a celoživotně se vzdělávají.

spolupráce s rodinou - vycházíme z faktu, že rodina a blízcí lidé klientů charitního domova jsou pro poskytování sociální služby důležitými partnery. Podporujeme kontakty klientů             s jejich rodinami, blízkými a přáteli, zachováváme přirozené vztahy, zvyky a zájmy                 dle možností a přání klientů.

Pokud Vás charitní domov zaujal, přijměte od nás pozvání na prohlídku domova, která je možná, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Úřední doba:
Po - Pá od 8,00 do 14,00 (po domluvě lze i v jinou dobu či den)

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru