Informace pro zájemce o službu - OKRUH OSOB

Okruh osob:

Služba je určena seniorům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím od 65 let věku:

-       kteří z důvodu svého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou zůstat v domácím         

        prostředí sami, ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb,

-       kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních         

        životních potřebách,

-       kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči,

-       kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu.

 Na zařazení seniora do cílové skupiny nemá vliv místo jeho trvalého bydliště (spádová oblast).

 

Služba není určena:

-       osobám mladším 65 let,

-       osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou přítomnost lékaře nebo umístění ve zdravotnickém   

        zařízení (např. léčba infuzemi, transfuzemi,...),

-       osobám s infekčním onemocněním (typu aktivní TBC apod.),

-       osobám, s duševní poruchou (např. demence, psychózy, zneužívání omamných látek, …), při níž       

        mohou ohrozit sebe i druhé, nebo které svým chováním mohou závažným způsobem narušovat a   

        znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,

-      osobám, které by svým umístěním v charitním domově řešili pouze rodinnou či bytovou situaci. 

  

Cíle charitního domova:

1. Podpora klientů v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti.      

2. Podpora kontaktů s rodinou a blízkými osobami klienta.

3. Podpora spolupráce s rodinou a osobami blízkými klienta.

4. Vytvořit podmínky pro důstojné završení života podle přání klienta.

 

 

Zásady poskytování služby v charitním domově:

Za účelem dosažení stanovených cílů se uplatňují zejména tyto zásady:

 

  • důstojnost - dodržujeme práva klientů, respektujeme hodnoty a důstojnost každé lidské bytosti a životního postoje klientů k různým oblastem života. V přístupu ke klientovi vycházíme z Listiny základních práv a svobod a z Etického kodexu zaměstnanců České katolické charity, který je pro každého zaměstnance závazný.

 

  • respekt - při poskytování služeb respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a služby poskytujeme formou nabídky.

 

  • individuální přístup - ke každému klientovi přistupujeme podle jeho přání a potřeb. S klientem individuálně plánujeme tak, aby poskytovaná služba směřovala k rozvoji kvality jeho života.

 

  • podpora - soběstačnost klientů je podporována poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb, přání a zdravotního stavu. Naši snahou je rozvíjet, podporovat soběstačnost stálým zapojováním klientů do běžných činností, aby nebyli na naší službě zcela závislí a zvládali dle svých schopností a zdravotního stavu péči o svou osobu v oblastech hygieny, stravování, aktivizačních činností apod.

 

  • odbornost - poskytujeme bezpečné a odborné služby, všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady pro svou pracovní pozici a celoživotně se vzdělávají.

 

  • spolupráce s rodinou - vycházíme z faktu, že rodina a blízcí lidé klientů charitního domova jsou pro poskytování sociální služby důležitými partnery. Podporujeme kontakty klientů s jejich rodinami, blízkými a přáteli,zachováváme přirozené vztahy, zvyky a zájmy dle možností a přání klientů. 

 

Pokud Vás charitní domov zaujal, přijměte od nás pozvání na prohlídku domova, která je možná, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

 

Úřední doba:

 Po - Pá  od 8,00 do 14,00 (po domluvě lze i v jinou dobu či den)

 


 

 

© 2013 Charitní domov Moravec | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU