Informace pro zájemce o službu - OKRUH OSOB

Okruh osob:

 Služba je určena:

 • kněžím, řeholníkům, řeholnicím a ostatním seniorům (osobám, které dovršily 65. rok života, nebo osobám, které dovršily 60 rok života a současně jim byla přiznána invalidita III. stupně),
 • mužům i ženám, kteří pro svůj věk, ztrátu nebo snížení soběstačnosti, nemohou uspokojovat své životní potřeby a ty nejsou ani jinak zabezpečovány.

Na zařazení seniora do cílové skupiny nemá vliv místo jeho trvalého bydliště (spádová oblast).

 

Služba není určena:

 • osobám mladším 60 let,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (léčba infuzemi,    

       transfuzemi,...),

 • osobám s infekční chorobou (typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.),
 • osobám, které svým onemocněním či chováním mohou ohrozit sebe i druhé,
 • osobám, které svým onemocněním či chováním mohou závažným způsobem narušovat a znemožňovat společné bydlení a kolektivní soužití,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje náročnou péči, s ohledem na věcné, technické a personální vybavení (např. 24hod asistenční služba, náročná rehabilitační péče, apod.),
 • osobám, kterým byla v období posledních 6ti měsíců ukončena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově Moravec z důvodu opakovaného porušování povinností, vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí sociální služby,
 • osobám, které by svým umístěním v charitním domově řešili pouze rodinnou či bytovou situaci.

 

  

Cíle charitního domova:

1. Podpora klientů v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti.      

2. Podpora kontaktů s rodinou a blízkými osobami klienta.

3. Podpora spolupráce s rodinou a osobami blízkými klienta.

4. Vytvořit podmínky pro důstojné završení života podle přání klienta.

 

 

Zásady poskytování služby v charitním domově:

Za účelem dosažení stanovených cílů se uplatňují zejména tyto zásady:

 

 • důstojnost - dodržujeme práva klientů, respektujeme hodnoty a důstojnost každé lidské bytosti a životního postoje klientů k různým oblastem života. V přístupu ke klientovi vycházíme z Listiny základních práv a svobod a z Etického kodexu zaměstnanců České katolické charity, který je pro každého zaměstnance závazný.

 

 • respekt - při poskytování služeb respektujeme svobodné rozhodnutí klientů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a služby poskytujeme formou nabídky.

 

 • individuální přístup - ke každému klientovi přistupujeme podle jeho přání a potřeb. S klientem individuálně plánujeme tak, aby poskytovaná služba směřovala k rozvoji kvality jeho života.

 

 • podpora - soběstačnost klientů je podporována poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb, přání a zdravotního stavu. Naši snahou je rozvíjet, podporovat soběstačnost stálým zapojováním klientů do běžných činností, aby nebyli na naší službě zcela závislí a zvládali dle svých schopností a zdravotního stavu péči o svou osobu v oblastech hygieny, stravování, aktivizačních činností apod.

 

 • odbornost - poskytujeme bezpečné a odborné služby, všichni zaměstnanci splňují kvalifikační a odborné předpoklady pro svou pracovní pozici a celoživotně se vzdělávají.

 

 • spolupráce s rodinou - vycházíme z faktu, že rodina a blízcí lidé klientů charitního domova jsou pro poskytování sociální služby důležitými partnery. Podporujeme kontakty klientů s jejich rodinami, blízkými a přáteli,zachováváme přirozené vztahy, zvyky a zájmy dle možností a přání klientů. 

 

Pokud Vás charitní domov zaujal, přijměte od nás pozvání na prohlídku domova, která je možná, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

 

Úřední doba:

 Po - Pá  od 7,00 do 15,30 (po domluvě lze i v jinou dobu či den)

 


 

 

© 2013 Charitní domov Moravec | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU